Novela daně z nemovitých věcí 2024

Daňové přiznání

Daň z nemovitých věcí doznala velké novely. Těch změn je opravdu mnoho, a tak je třeba si shrnout, zda vzniká poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání kvůli těmto změnám (v tabulce dále se nebude rozebírat povinnost podat daňové přiznání např. při nákupu nové nemovitosti, tabulka shrnuje pouze povinnosti plynoucí z přijatých změn).

Č.Změna§ DZNVVznikne povinnost podat DP?
1.Nová definice garáže. Poplatník, který vlastní budovu, která je v KN evidována se způsobem využití stavby garáž, ale v daňovém přiznání u této budovy uváděl jinou sazbu daně než pro garáž, protože je stavba garáže užívána k jiným účelům, např. jako příslušenství k obytnému domu. Dle novely je třeba garáž evidovanou v KN jako garáž zdaňovat jako garáž. Povinnost podat DP vzniká také poplatníkům, kteří zdaňovali garáž jako garáž, ale v KN je stavba evidována se způsobem využití jiným než garáž (např. jiná stavba).§ 1a/1/aANO
2.Nová definice budovy pro rodinnou rekreaci. Budovou pro rodinnou rekreaci se nově rozumí zdanitelná stavba se způsobem využití stavba pro rodinnou rekreaci, budova rodinného domu užívána pro rodinnou rekreaci a objekt k bydlení užívaný pro rodinnou rekreaci. Za budovu pro rodinnou rekreaci se považuje zdanitelná stavba evidována v KN se způsobem využití stavby budovy pro rodinnou rekreaci, a to bez ohledu na to, zda způsob využití stavby evidovaný v KN odpovídá skutečnému stavu. Povinnost podat DP nevzniká, viz bod 2 písm. d) přechodných ustanovení. Správce daně provede změnu zařazení zdanitelné stavby do příslušené sazby daně z moci úřední.§ 1a/1/bNE
3.Nová definice stavebního pozemku. Nově se nemusí jednat o nezastavěný pozemek. Pokud tedy na zahradě je již rodinný dům a bude se nově stavět garáž, vznikne stavební pozemek. Povinnost podat DP vznikne poplatníkům, kteří mají vydané pravomocné povolení stavby podle stavebního zákona, a staví stavbu na pozemku, kde již jiná zdanitelná stavba stojí.§ 1a/1/kANO
4.Nová definice zpevněné plochy pozemků. Zpevněná plocha může nově vzniknout na jakémkoli druhu pozemku, tudíž i na orné půdě. Povinnost podat DP vznikne poplatníkům, kteří vlastní pozemek užívaný k podnikání nebo zařazený do obchodního majetku dle ZDP, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénu nebo nádrže, pokud tyto nejsou zdanitelnou stavbou a dosud ho nezdaňovali jako zpevněnou plochu pozemku, protože byl v KN evidován s jiným druhem pozemku než zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha. Povinnost nově vznikne i poplatníkům, kteří zpevněnou plochu nepřiznávali z důvodu toho, že nebyla užívána k podnikání, ale jedná se o podnikatele, kteří ji mají zařazenou v obchodním majetku dle ZDP.§ 1a/1/oANO
5.Vypuštění z předmětu daně u rybníků sloužícím k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Rybníky sloužící k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb nově nejsou předmětem daně. Povinnost podat DP nevzniká, jelikož podle bodu 2 písm. c) přechodných ustanovení provede vynětí z předmětu daně správce daně z moci úřední.§ 2/2/cNE
6.Rozšíření okruhu poplatníků u pozemků z titulu uživatele. Povinnost podat DP vznikne poplatníkům, kteří užívají pozemek, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad bez právního titulu (neexistuje nájemní či pachtovní smlouva). Dále povinnost podat DP vznikne poplatníkům, kteří užívají pozemek, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, tj. nájemci, pachtýři, skuteční uživatelé.§ 3/4ANO
7.Rozšíření okruhu poplatníků u zdanitelné stavby/jednotky z titulu uživatele, kdy vlastník není známý. Povinnost podat DP vznikne poplatníkům, kteří užívají zdanitelnou stavbu/jednotku, jejichž vlastník není znám.§ 8/4/aANO
8.Rozšíření okruhu poplatníků u zdanitelné stavby/jednotky z titulu uživatele. Povinnost podat DP vznikne poplatníkům, kteří užívají zdanitelnou stavbu/jednotku, se kterou je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad bez právního titulu (neexistuje nájemní či pachtovní smlouva). Dále vzniká povinnost podat DP poplatníkům, kteří užívají zdanitelnou stavbu/jednotku, se kterou je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, tj. nájemci, pachtýři, skuteční uživatelé.§ 8/4/bANO
9.Ruší se osvobození u skládek. Povinnost podat DP nevzniká, jelikož podle bodu 2 písm. b) přechodných ustanovení provede zrušení osvobození daně správce daně z moci úřední. Jednalo se o pozemky, zdanitelné stavby/jednotky sloužící k úpravě odpadů pro jejich další využití, k asanaci a rekultivaci skládek odpadů, pro třídění a sběr opadů apod.§ 4/1/h, § 9/1/mNE
10.Změna v osvobození imisních lesů. Pokud poplatník osvobozoval pozemek, protože se jednalo o pozemek určený k plnění funkce lesa, na němž se nacházejí lesy pod vlivem imisí zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení (A, B), ale nejedná se o pozemek evidovaný v KN s druhem pozemku lesní pozemek, ale např. ostatní plochu, vzniká povinnost podat DP.§ 4/1/sANO
11.Přesun osvobození z § 9/1/i/4 DZNV do § 9/1/g DZNV – jedná se o osvobození zdanitelných staveb/jednotek přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona. Povinnost podat DP vzniká poplatníkům, kteří osvobozovali zdanitelnou stavbu/jednotku dle bodu 4, kdy k daným účelům byla stavba/jednotka používána jen zčásti (dle původního bodu 4 totiž platilo, že osvobození se uplatní úplné, ačkoli je k daným účelům použitá jen část). V písm. g) již nelze úplně osvobodit při částečném využití. Osvobození se tedy podle písm. g) nově uplatní v rozsahu příslušného zařízení (poměrem podlahových ploch).§ 9/1/gANO
12.Nové sazby daně z pozemků. Dochází ke zvýšení sazeb daně z pozemků. Kvůli zvýšení sazeb není třeba podávat DP, správce daně vyměří daň s novými sazbami podle § 13a/2/a DZNV hromadným předpisným seznamem. Povinnost podat DP nevzniká ani kvůli novému rozdělení sazeb u písm. Q a W, viz bod 2 písm. c) přechodných ustanovení, kdy změnu rozdělení sazeb daně provede správce daně z moci úřední.§ 6NE
13.Dojde ke zvýšení sazby daně ze staveb a jednotek a také dojde ke zvýšení sazby z 0,75 Kč za 1 m2 za každé další nadzemní podlaží na 1,40 Kč za 1 m2. V daném případě povinnost podat DP nevzniká, správce daně vyměří daň s novými sazbami podle § 13a/2/a DZNV hromadným předpisným seznamem.§ 11NE
14.Dojde ke zvýšení sazby daně 2 Kč na 3,50 Kč za 1 m2 u nebytového prostoru užívaného k podnikání nebo místnosti využívané k podnikání v oboru ubytování. Povinnost podat DP nevzniká, viz bod 2 písm. e) přechodných ustanovení, kdy změnu provede správce daně z moci úřední.§ 11a/1NE
15.Poplatníkovi, který v budově obytného domu poskytuje v některých místnostech či bytech ubytování, a to bez ohledu na skutečnost, zda disponuje rozhodnutím stavebního úřadu o změně využití stavby, ale nepřiznával celou budovu obytného domu se sazbou daně pro podnikání, jelikož nadpoloviční část podlahové plochy budovy je užívání k bydlení, vzniká povinnost podat DP a u místností/bytů je třeba použít zvýšení dle § 11a/2 DZNV.§ 11a/2ANO
16.Nově se zavádí inflační koeficient dle § 11f DZNV. Povinnost podat DP kvůli zavedení inflačního koeficientu nevzniká, správce daně vyměří daň se zohledněním inflačního koeficientu podle § 13a/2/a DZNV hromadným předpisným seznamem.§ 11fNE
17.Minimální daň činí 50 Kč (předtím to bylo 30 Kč). Povinnost podat DP nevzniká.§ 15/3NE
18.Minimální daň ze spoluvlastnického podílu na nemovité věci se zvyšuje z 50 Kč na 90 Kč. Poplatníkům nevznikne povinnost podat DP, viz bod 2 písm. e) přechodných ustanovení, kdy změnu minimální daně u spoluvlastnického podílu na nemovité věci provede správce daně z moci úřední.§ 15/4NE

Pokud máte o aktualizovanou knihu na daň z nemovitých věcí zájem, zakoupit si ji můžete zde: koupit knihu.

O AUTOROVI:

Zkoušky na daňového poradce jsem úspěšně vykonal v říjnu 2021, kdy se mi povedlo dosáhnout nadstandardních výsledků. Všechny znalosti, které jsem během přípravy nabyl, bych rád předal i vám. V roce 2023 jsem se stal certifikovaným účetním a daňovou nadějí roku.

V praxi se věnuji daňovému poradenství v oblasti daní z příjmů, malých daní a účetnictví. Jsem autorem publikací „Daňový profík“, které připravují uchazeče k úspěšnému složení zkoušek na daňového poradce, odpovídám na daňové dotazy pro větší daňové redakce a píši články na zajímavá daňová témata.

Zkušenosti s přednášením nabývám již od roku 2018. Jsem daňový srdcař, miluji daně, což poznáte i z webináře.

V případě nejasností mi kdykoli můžete napsat, rád pomohu. Mým cílem je, aby zkoušky a problematiku daní zvládlo co nejvíce lidí. Buduji přátelskou komunitu budoucích daňových poradců.  

Přidejte se do mé daňové komunity a nenechte si ujít zajímavé události: Zkoušky na daňového poradce.

Přihlášení

Registrovat se

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.

Registrace

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.