Všeobecné obchodní podmínky pro on-line produkty

 1. Úvodní ustanovení
  1. Smluvní strany
  2. „Poskytovatelem“ se dle těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí právnická osoba SM tax, s. r. o., IČ: 098 60 223 , sídlem Srázná 23, Jihlava.
  3. „Objednatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která objedná webináře prostřednictvím zprostředkovatele za podmínek stanovených těmito VOP.

 2. Uzavření smlouvy
  1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen „smlouva“ se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře.
  2. On-line produktem rozumíme účetní či daňové webináře, členský přístup k odborným článků a sekce otázky a odpovědi (dále jen „On-line produkt“)
  3. Dojde-li k objednání On-line produktu přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu poskytovatele. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také „VOP-O“), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
  4. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
  5. Ke vzniku smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti poskytovatele smlouvu plnit. 
  6. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené poskytovatelem.
   O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel poskytovatelem informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
  7. Objednatel je povinen poskytovateli bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které uvedl při uskutečnění objednávky. 

 3. Povinnosti objednatele
  1. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
  2. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
   a) v případě objednatelů – fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů – právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
  3. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je poskytovateli oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. Dále přísluší poskytovali odškodné za škodu, která z důvodu nezákonného šíření On-line produktu vznikla. Výše odškodného bude projednáno individuálně na základě rozsahu škody.

 4. Stížnosti k průběhu webinářů a reklamace, odpovědnostní vztahy
  1. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatel neuplatní. 
  2. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat poskytovatele na emailové adrese info@smtax.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.smtax.cz.  
  3. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli poskytovateli činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Poskytovatel je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
  4. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a poskytovatel neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů – spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
  5. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a poskytovatelem bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla poskytovatele. 

 5. Závěrečné ustanovení
  1. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2021
  2. Práva a povinnosti vzniklé před přijetím těchto smluvních podmínek nejsou dotčena a řídí se dle předchozích ujednání mezi zprostředkovatelem a zákazníkem.
  3. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Poskytovateli je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách poskytovatele informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
  4. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost. 
  5. Společnost SM tax, s. r. o. se sídlem Jihlava, Srázná 23, PSČ 586 00, IČ: 098 60 223.

Přihlášení

Registrace

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v naší ochrana osobních údajů.