Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Smluvní strany
  2. „Poskytovatelem“ se dle těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí právnická osoba SM tax, s. r. o., IČ: 098 60 223 , sídlem Srázná 23, 586 01 Jihlava pro publikační účely (jedná se o plátce DPH: CZ098 60 223) a dále SM courses, s. r. o., IČ: 215 36 210, sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha pro účely vydání videokurzů a webinářů (jedná se o neplátce DPH).
  3. „Objednatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která objedná webináře a knihy prostřednictvím zprostředkovatele za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínky (dále jen „VOP“).
 2. Uzavření smlouvy
  1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen „smlouva“ se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře).
  2. On-line produktem rozumíme účetní či daňové webináře, videokurzy, členský přístup k odborným článkům a sekce otázky a odpovědi (dále jen „On-line produkt“)
  3. Dojde-li k objednání On-line produktu přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu poskytovatele. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také „VOP-O“), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
  4. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
  5. Ke vzniku smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti poskytovatele smlouvu plnit. 
  6. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené poskytovatelem.
   O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel poskytovatelem informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
  7. Objednatel je povinen poskytovateli bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které uvedl při uskutečnění objednávky. 
  8. Objednatel vstupuje do právního vztahu i při nákupu publikací. Poskytovatel se zavazuje doručit objednávku do 5 pracovních dnů. V případě nedodržení lhůty z vážných důvodů, bude Objednatel kontaktován.
  9. Na veškeré produkty (on-line i publikace) se vztahují autorská práva. Jakékoli porušení bude trestně stíháno.
 3. Povinnosti objednatele
  1. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
  2. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
   a) v případě objednatelů – fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů – právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
  3. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je poskytovateli oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. Dále přísluší poskytovali odškodné za škodu, která z důvodu nezákonného šíření On-line produktu vznikla. Výše odškodného bude projednáno individuálně na základě rozsahu škody.
 4. Stížnosti k průběhu webinářů a reklamace, odpovědnostní vztahy
  1. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatel neuplatní. 
  2. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat poskytovatele na emailové adrese info@smtax.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.smtax.cz.  
  3. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli poskytovateli činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Poskytovatel je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
  4. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a poskytovatel neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů – spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
  5. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a poskytovatelem bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla poskytovatele. 
  6. Objednatel má nárok na reklamaci publikace, pokud je její stav poškozen. Lhůta pro uplatnění nároku na reklamaci je stanovena podle zákonných podmínek.
 5. Závěrečné ustanovení
  1. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2024.
  2. Práva a povinnosti vzniklé před přijetím těchto smluvních podmínek nejsou dotčena a řídí se dle předchozích ujednání mezi zprostředkovatelem a zákazníkem.
  3. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Poskytovateli je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách poskytovatele informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
  4. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost. 
  5. Společnost SM tax, s. r. o. se sídlem Jihlava, Srázná 23, PSČ 586 00, IČ: 098 60 223, společnost SM courses, s. r. o. se sídlem Praha, Příčná 1892/4, PSČ 110 00, IČ: 215 36 210.

Přihlášení

Registrovat se

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.

Registrace

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.